Изследователска дейност по проекта

Проучванията, описани по-долу, осигуряват последните, най-точни данни за устойчивата морска храна. Те са насочени към влиянието на (не)устойчивите морски хранителни продукти, най-вече върху намаляването на бедността и глобалните зависимости по цялата снабдителна верига.

Всички проучвания и доклади са достъпни в интернет. Основните им заключения са залегнали в основата на информационната кампания и свързаните с нея дейности.

Проучване 1: Преглед на развойната дейност и на подкрепата на Европейския съюз в сектора на морските храни и свързаните с тях политики

Съкратено заглавие: Развойна дейност и политики на ЕС във връзка с морските храни от развиващи се страни

Водещ: WWF Австрия, WWF Испания

ЕС подкрепя развиващите се страни чрез множество проекти, свързани с риболова и отглеждането на аквакултури. Освен това множество разпоредби на ЕС имат решаващи последствия за хората в развиващите се страни. Тяхната продоволствена сигурност и препитание зависят от морската храна. WWF предоставя преглед на подкрепата на Европейската комисия в сектора на морските храни, както и на свързаните с тази дейност политики. Разглеждат се незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, външните измерения на Общата политика в областта на рибарството, намаляването на бедността, свързана с риболовните флотилии и т.н.

Проучване 2: Преглед на средствата за проверка на социално, екологично и икономически устойчиво производство на морски храни в развиващите се страни

Съкратено заглавие: Средства за проверка за социална, екологична и икономическа устойчивост

Водещ: WWF Австрия, WWF Франция

Понастоящем има няколко средства, чрез които потребителите и купувачите на морска храна в Европа да проверят дали дадена стока от развиващи се страни е произведена по отговорен и устойчив начин. През последните години разнообразието от сертификационни стандарти и средства стана по-голямо. Това изследване осигурява задълбочен преглед на наличните в момента средства за проверка във връзка с икономически, социално и екологично отговорната  и устойчива морска храна по цялата снабдителска верига. Сравнението включва:

  • Насочени към потребителите еко-етикети
  • В2В (business to business) сертифициране и средства за оценка
  • насоки и критерии на ниво производство, както и разглеждане на най-добрите практики, свързани с регулациите и управлението в развиващите се страни
    Това сравнение включва анализ на средствата, чрез които може да се открият и отстранят следните опасности по снабдителската верига:
  • незаконно произведени морски храни
  • принудителен труд и трафик на хора
  • неустойчиви съгласно определението на WWF за неустойчивост методи на риболов

Проучване 3: Изследване на конкретни случаи

Съкратено заглавие: Изследване на конкретни случаи

Водещи: WWF Австрия, WWF България, WWF Франция, WWF MedPO, WWF Испания

Препитанието и продоволствената сигурност на повече от 10% от населението на планетата зависят от риболовните флотилии и стопанствата за аквакултури.[1] Най-малко пет изследвания на конкретни случаи предоставят анализ на глобалните взаимозависимости в избора на морски храни в Европа и тяхното влияние върху хората в развиващите се страни. Специален акцент се поставя върху влиянието на износа и устойчивото управление на риболовните флотилии върху продоволствената сигурност и препитанието, както и върху екологичните и икономическите параметри.

Проучване 4: Търговските потоци север-юг в Средиземноморието

Съкратено заглавие: „Търговски поток на морска храна в Средиземноморието”

Водещ: WWF MedPO

На базата на нови бази от данни, включващи обема и стойността на търговските потоци на морска храна между Мавритания, Мароко, Алжир, Тунис, Либия, Египет и Турция, от една страна, и европейските страни (ЕС28+ЕАСТ ), от друга, се осъществява ново изследване на търговските потоци в Средиземноморието. То допринася за оценяване на влиянието на потреблението на морска храна в европейските страни (ЕС28+ЕАСТ ) върху рибните ресурси, морските екосистеми и благодеднствието на крайбрежните общности и местните икономики в Юга (Северна Африка и Турция). Изследването разглежда Средиземноморието като регионален модел на взаимозависимостите в потоците на морска храна север-юг. То обръща внимание и на социо-икономическите проблеми, свързани с въздействието на на риболова върху морските екосистеми и рибните ресурси, както и върху дребния риболовен бизнес.

Проучване 5: Сценарии на бъдещите тенденции в глобалния морски улов и последствия на потребителско ниво

Съкратено загравие: Бъдещи тенденции в риболовните флотилии

Водещ: WWF Германия

Рибата, използвана за храна, има ключова роля за продоволствената сигурност и изхранването на хората в световен мащаб, особено в страните с ниско равнище на доходи и дефицит на храни. Предвид очакванията населението на планетата да нарастне до 9 милиарда до 2050 година, търсенето на морска храна е във възход. Това изследване проучва научно потенциалния общ обем на улова през 2025 и 2050 година, ако рибните запаси се експлоатират отговорно. То помага да се осъзнае до каква степен моделът на поведение на потребителите в Европа влияе върху препитанието и продоволствената сигурност на хората в развиващите се страни.

Проучване 6: Взаимодействие между местните и вносните морски хранителни продукти на пазарите на средиземноморските страни-членки на ЕС (Португалия, Испания, Франция, Италия, Хърватия, Словения и Гърция)

Съкратено заглавие:  Взаимодействие между местните и вносните морски храни

Водещ: WWF MedPO

Средиземноморските общества в Южна Европа имат специална връзка с морската храна. Традиционно високата консумация на уловена в страната риба изисква специален подход към устойчивото потребление на морска храна в региона. Продукцията от местните крайбрежни риболовни флотилии често преексплоатира запасите, но има решаващо значение за поддържане на социалната и икономическата структура на чувствителните общества в тежко засегнати от икономическата криза страни. Тя все по-силно се конкурира с вноса, много често от развиващи се страни. На седем средиземноморски държави (Хърватия, Франция, Гърция, Италия, Словения и Испания) и на Португалия се пада една трета от вноса в ЕС на риба и рибни продукти от трети страни. Местните и вносните морски храни (и съответните риболовни общности) са тясно свързани чрез пазарите. Затова всеки съвет или напътствие за устойчиво потребление неизбежно ще се отрази на двата вида източници на морски храни по един холистичен начин. Провежда се подробно изследване на потреблението на морски храни в избрани страни-членки на ЕС, което анализира относителната роля на местните спрямо вносните продукти. Заключенията от него може да послужат като препоръки за устойчиви доставки на морски храни в тези страни.

покажи бележките към тази статия

[1] HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2014. Page 34. http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf

Share This