ΈΡΕΥΝΑ

Οι παρακάτω μελέτες παρέχουν τα τελευταία και πλέον αξιόπιστα στοιχεία για τα βιώσιμα ψαρικά. Οι μελέτες επικεντρώνονται στις επιπτώσεις που έχουν τα βιώσιμα ή μη βιώσιμα ψαρικά από τις αναπτυσσόμενες χώρες στη μείωση της φτώχειας και τις παγκόσμιες αλληλεξαρτήσεις μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα ευρήματά των μελετών, οι οποίες είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, βρίσκονται στην καρδιά της δράσης του WWF για την υπεύθυνη κατανάλωση και τη βιώσιμη αλιεία.

Μελέτη 1: Επισκόπηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ψαρικών  και σχετικές πολιτικές

Σύντομος τίτλος: Αναπτυξιακά έργα και πολιτικές της ΕΕ για τα ψαρικά από αναπτυσσόμενες χώρες

Επικεφαλής: WWF Αυστρίας, WWF Ισπανίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: Νοέμβριος 2015

Η ΕΕ στηρίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω πολυάριθμων προγραμμάτων για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, ενώ πολλοί ευρωπαϊκοί κανονισμοί επηρεάζουν σημαντικά τους ανθρώπους που ζουν στις χώρες αυτές και εξαρτώντας από τα ψαρικά για την εξασφάλιση τροφής και εισοδήματος. Στη μελέτη του, το WWF παρέχει μια επισκόπηση των πολιτικών και της αναπτυξιακής στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα των θαλασσινών. Ειδικά αναλύεται πώς αντιμετωπίζεται η Παράνομη, Λαθραία και Άναρχη (ΠΛΑ) Αλιεία, ποιες είναι οι εξωτερικές διαστάσεις της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, πώς η αλιεία συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας κ.α.

Μελέτη 2: Επισκόπηση των μέσων επαλήθευσης για μια κοινωνικά, οικολογικά και οικονομικά βιώσιμη παραγωγή ψαρικων στις αναπτυσσόμενες χώρες

Σύντομος τίτλος: Μέσα επαλήθευσης για κοινωνική, οικολογική και οικονομική βιωσιμότητα

Επικεφαλής: WWF Αυστρίας, WWF Γαλλίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: Νοέμβριος 2015

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές διαθέτουν πολλά μέσα για να επαληθεύσουν αν τα ψάρια που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες παρήχθησαν με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, αφού τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τα πρότυπα πιστοποίησης και άλλα χρήσιμα εργαλεία. Η συγκεκριμένη μελέτη παρέχει μια συνολική επισκόπηση των διαθέσιμων μέσων επαλήθευσης για τον εντοπισμό οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά υπεύθυνων και βιώσιμων ψαρικών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η μελέτη αναλύει τα εξής:
• Καταναλωτές και σήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης
• Πιστοποίηση και εργαλεία αξιολόγησης επιχειρήσεων
• Κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια σε επίπεδο παραγωγής, καθώς επίσης και μελέτη των βέλτιστων πρακτικών σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία και τη διαχείριση στις αναπτυσσόμενες χώρες

Η μελέτη αναλύει επίσης τα εργαλεία που μπορούν να αναγνωρίσουν και να εξαλείψουν τους παρακάτω κινδύνους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα:
• Ψαρικά που παρήχθησαν παράνομα
• Αναγκαστική εργασία και εμπορία ανθρώπων
• Μη βιώσιμες μέθοδοι αλιείας σύμφωνα με τον ορισμό του WWF για τη βιωσιμότητα

Μελέτη 3: case studies

Σύντομος τίτλος: Μελέτη Περιπτώσεων

Επικεφαλής: WWF Αυστρίας, WWF Βουλγαρίας, WWF Γαλλίας WWF Μεσογειακού Προγράμματος, WWF Ισπανίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: Νοέμβριος 2015 – Ιούνιος 2016

Πάνω από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού εξαρτάται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια για την εξασφάλιση εισοδήματος και διατροφικής ασφάλειας. Τουλάχιστον πέντε μελέτες περιπτώσεων αναλύουν τις παγκόσμιες αλληλεξαρτήσεις της επιλογής ψαρικών στην Ευρώπη και των επιπτώσεων αυτών των επιλογών στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιπτώσεις των εξαγωγών και της βιώσιμης αλιείας στη διατροφική ασφάλεια, τα εισοδήματα, το περιβάλλον και την οικονομία.

Μελέτη 4: Εμπορικές ροές Βορρά – Νότου στη Μεσόγειο

Σύντομος τίτλος: «Η Εμπορική Ροή των Μεσογειακών ψαρικών»

Επικεφαλής: WWF Μεσογειακού Προγράμματος

Ημερομηνία δημοσίευσης: Δεκέμβριος 2015

Το τελευταίο διάστημα αναπτύσσεται μια νέα βάση δεδομένων που συγκεντρώνει τον όγκο και την αξία των εμπορικών ροών των ψαρικών ανάμεσα στην Μαυριτανία, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Τυνησία, την Λιβύη, την Αίγυπτο και την Τουρκία από τη μια πλευρά και τις Ευρωπαϊκές χώρες (28 κράτη μέλη + τα μέλη της Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών) από την άλλη. Χάρη σε αυτή η βάση δεδομένων διεξάγεται μια λεπτομερής μελέτη των εμπορικών ροών ψαρικών στη Μεσόγειο, η οποία συμβάλλει στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει στους αλιευτικούς πόρους, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, και την ευημερία των παράκτιων και τοπικών κοινοτήτων του Νότου (Βόρειος Αφρική και Τουρκία) η κατανάλωση ψαρικών στις ευρωπαϊκές χώρες. Η μελέτη παρουσιάζει τη Μεσόγειο ως ένα περιφερειακό μοντέλο των παγκόσμιων αλληλεξαρτήσεων Βορρά – Νότου στις ροές ψαρικών. Η μελέτη αναλύει κοινωνικο–οικονομικά θέματα καθώς επίσης και τις επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, τους αλιευτικούς πόρους και την αλιεία μικρής κλίμακας.

Μελέτη 5: Παγκόσμια ιχθυοαποθέματα: μελλοντικές τάσεις και επιπτώσεις στην κατανάλωση

Σύντομος τίτλος: Μελλοντικές τάσεις στην αλιεία

Επικεφαλής: WWF Γερμανίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: Μάρτιος 2016

Η αλιεία παίζει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και διατροφή, κυρίως στις χώρες χαμηλού εισοδήματος που μαστίζονται από την ανεπάρκεια τροφίμων. Με τον παγκόσμιο πληθυσμό να υπολογίζεται σε περίπου 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους ως το 2050, η ζήτηση ψαρικών αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση. Αυτή η επιστημονική μελέτη ερευνά ποιος θα ήταν συνολικός όγκος αλιευμάτων παγκοσμίως το 2025 και το 2050 αν διαχειριζόμασταν υπεύθυνα τους πληθυσμούς ψαριών. Η μελέτη μας βοηθά επίσης να κατανοήσουμε πώς τα καταναλωτικά μοντέλα στην Ευρώπη επηρεάζουν τα εισοδήματα και την διατροφική ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Μελέτη 6: Η αλληλεπίδραση μεταξύ εγχώριων και εισαγόμενων θαλασσινών προϊόντων στις αγορές των Μεσογειακών κρατών μελών της ΕΕ (Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία και Ελλάδα)

Σύντομος τίτλος: Αλληλεπίδραση εισαγόμενων και εγχώριων ψαρικών

Επικεφαλής: WWF Μεσογειακού Προγράμματος

Ημερομηνία δημοσίευσης: Νοέμβριος 2015

Οι Μεσογειακές χώρες έχουν ιδιαίτερη σχέση με τα ψαρικά, όμως η παραγωγή τους ανταγωνίζεται ολοένα και περισσότερο τις εισαγωγές, που συχνά προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επτά Μεσογειακές χώρες (Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Ισπανία) και η Πορτογαλία ευθύνονται για το ένα τρίτο των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Η συγκεκριμένη μελέτη αναλύει τον ρόλο των ντόπιων έναντι των εισαγόμενων ψαρικών και τα συμπεράσματα θα βοηθήσουν στη δημιουργία συστάσεων για την προμήθεια βιώσιμων ψαρικών στις χώρες αυτές.

ΠΗΓΕΣ

[1] HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2014. Page 34. http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf

Share This