През годините WWF винаги е била в активен диалог с MSC (Съвет за опазване на океаните и моретата/Marine Stewardship Council) относно възможностите за подобрение в ключови аспекти на MSC системите за сертифициране на стопански риболов. На 24 януари 2018 г. MSC публикува становище във връзка с предстоящите реформи в тази посока. Становището е подготвено в резултат на тези дискусии и други застъпнически природозащитни инициативи.

В първоначалния си отговор на становището на MSC, ръководителят на глобална практика „Океани“ във WWF International Джон Танзър заяви:

„Радваме се, че бордът на MSC е утвърдил необходимостта от последващи подобрения и е предприел конкретни ангажименти в тази посока. Въпреки че WWF подкрепя желанието на MSC да адресира конкретни природозащитни въпроси, все пак очакваме по-силен, конкретен и непосредствен ангажимент в тази връзка.“

„Необходимо е MSC непосредствено да адресира дългосрочни въпроси относно възможностите на сертификационната програма да подсигурява очакваната гаранция за устойчивост. WWF смята, че действията в тази посока са от съществена необходимост за това MSC да удържи водещата си роля в сертифицирането на стопански риболов и по този начин да спомогне за решението на неотложните предизвикателства пред световния океан. “

Въпреки че WWF приветства обявените ангажименти за подобрение в различни области, има други ключови въпроси, в които, вярваме, MSC трябва да предприеме бързи и конкретни стъпки в посока подобрение. Тези въпроси включват утвърждаване на независими, обективни и научно-подсигурени сертификационни процеси, провеждани от трети страни. Стандартът следва да включи най-добрите актуални научни трудове, за да провери устойчивостта на стопанските рибарства, които вече са сертифицирани. WWF смята, че стандартът следва да опазва застрашените от изчезване, поставените под заплаха и защитените видове, както и важни хабитати в океаните, както и че следва да бъде в синхрон с целите за опазване на защитени морски територии.“

„WWF ще прегледа детайлно предложените от MSC реформи и ще даде последващи препоръки. Очакваме да продължим работата си с MSC, за да заздравим стандарта и процесът по неговото подсигуряване, за да можем да подпомогнем ключовата роля на MSC сертифицирането в подобряване на управлението на стопанския риболов във време на безпрецедентни предизвикателства за океаните.“

 

За повече информация:

Руча Наваре – WWF International: rnaware@wwfint.org; +32465751339