WWF pozdravlja kampanju Europske unije čiji je cilj rješavanje krize ribljih stokova na Mediteranu

marco lambertiniBruxelles, Belgija– Europska komisija predstavila je danas svoju novu kampanju #MedFish4ever, s povjerenikom Europske komisije za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, Karmenu Vella, pozivajući sektor ribarstva da se osvrne i djeluje na do sada neviđenu krizu u Sredozemlju. WWF pozdravlja ovu inicijativu udruživanja snaga za budućnost ribljih stokova i ribara u regiji.

“Sredozemno more dosegnulo je kriznu točku, s 93 posto procijenjenih zaliha ribiljh stokova koji se pretjerano iskorištavaju te su u trendu daljnjeg pada, tako da ova inicijativa EU dolazi u kritično ali ključno vrijeme. Samo ako sve interesne skupine djeluju zajednički, možemo graditi novu budućnost ribljih stokova, transformirati ribarstvo na Mediteranu, pomoći ribarima da osiguraju svoju egzistenciju te postići bolje i održivo tržište proizvoda iz ribarstva”, rekao je Marco Lambertini, generalni direktor WWF Internationala.

“Ovaj fokus na Mediteran, ohrabrujući je znak da se provedba reformirane Zajedničke ribarstvene politike (CFP) uzima ozbiljno. Sada nam je potrebna akcija država članica u regiji da pojačaju napore, ne samo kako bi se postigla puna, već i bolja za provedba”, dodao je Genevieve Pons, ravnatelj WWF-ovog ureda za WWF europsku politiku. Došli smo u opasnost da izgubimo prirodne vrijednosti koje su osnova ključnog gospodarskog sektora u regiji s ukupnom tržišnom vrijednosti od 27 milijardi dolara, pružanje usluga zapošljavanja preko 250.000 ribara, kao i tisuće neizravnih radnih mjesta na ribarnicama, u proizvodnji, distribuciji i prodaji.

WWF vjeruje da je ključ uspjeha obnove ribljih stokova zajednički angažman i sudjelovanje svih interesnih skupina. WWF je uveo model zajedničkog upravljanja, u kojem ribari, znanstvenici, civilno društvo i vlade imaju glas i svoju ulogu u uspostavi procesa i pravila za upravljanje ribarstvima u određenom području. Ovaj model pokazao je svoju socijalnu, ekološku i gospodarsku vrijednost i treba poslužiti kao nacrt za rješavanje trenutne krize na djelotvoran način koji omogućuje uključivanje svih interesnih skupina.

WWF ističe kako se ti prioriteti moraju riješiti u nadolazećoj godini. Prvi prioritet je smanjivanje ribolovne smrtnosti. To se treba dogoditi kroz provedbu odgovarajućih mjera, kao što su broj dana na moru, broj plovila na moru po danu, prostorna i vremenska ograničenja (naročito u osjetljivim zonama) i ograničenja ulova. Drugo, moramo osigurati da se sve ribe mogu reproducirati barem jedan put.
Treće, WWF je vrlo zabrinut načinom upravljanja stokom mediteranske sabljarke, koji je u naglom padu. Postoji hitna potreba za ambicioznim planom upravljanja kako bi se izbjegao kolaps stoka. WWF poziva Međunarodnu komisiju za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) i Europsku komisiju da žurno naprave novi plan koji će dovesti do oporavka stoka.

“Kriza mediteranskih ribljih stokova zahtijeva hitno i zajedničko rješenje, na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. WWF aktivno radi sa svim interesnim skupinama kako bi zajedno izgradili budućnost u kojoj se zaštita prirode i mora te gospodarski rast međusobno ne isključuju već podupiru. Postoji velika potreba za koordinacijom na svim razinama, a osobito između Europske komisije i Opće komisije za ribarstvo Mediterana (GFCM) da govore i djeluju jednoglasno”, zaključio je dr Giuseppe Di Carlo, direktor WWF Mediteranske morske inicijative. Ova kampanja sukladna je s već postojećom kampanjom WWF-a unutar projekta “Fish Forward” koji se odvija u zemljama regije, uključujući Hrvatsku i Sloveniju, čiji je fokus promocija održivih proizvoda iz ribarstva