W roku 2020 mija termin osiągnięcia czterech spośród dziesięciu celów szczegółowych w ramach Celu Zrównoważonego Rozwoju 14 ONZ dotyczącego zapewnienia zdrowych oceanów. Nie udało nam się osiągnąć żadnego z nich.

Organizacja WWF opublikowała raport, który ma służyć jako sygnał alarmowy dla polityków europejskich, a także wszystkich sygnatariuszy Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W ocenie WWF z czterech przewidzianych na rok 2020 zadań Celu 14 (Życie pod wodą) trzy nie zostały zrealizowane w ogóle, a czwarty jedynie częściowo.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs: Sustainable Development Goals) zostały przyjęte w 2015 roku przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych jako plan niezbędnych działań, dla wyeliminowania ubóstwa, ochrony środowiska naturalnego i zapewnienia pokoju i dobrobytu dla wszystkich do roku 2030. Podstawą Agendy jest 17 celów, które wskazują na najpilniejsze działania.[1] Wszystkie cele i zadania są ze sobą powiązane, a realizacja jednego z nich wpływa na postęp w innych[2]. Osiągniecie SDGs wymaga współpracy rządów państw członkowskich, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i wszystkich obywateli.

W ocenie organizacji WWF, jasne jest, że państwa członkowskie Unii Europejskiej nie dotrzymały obowiązujących nas terminów dla ochrony różnorodności biologicznej, zdrowych ekosystemów morskich oraz zrównoważonego rybołówstwa. Brak efektywnej ochrony ekosystemów morskich z uwzględnieniem planów zrównoważonego zarządzania, porażka w wyeliminowaniu przełowienia, ustanawianie limitów połowowych powyżej rekomendacji naukowców czy powrót do szkodliwych dla środowiska naturalnego dopłat do rybołówstwa wskazują na znaczne luki w realizacji zobowiązań podjętych w ramach ONZ.

Cel 14: „Życie pod wodą” to jasne wytyczne dla ochrony oceanów i ich zasobów. Zdrowe ekosystemy morskie są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju, walki z ubóstwem i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Mimo to, wiedza na temat oceanów jest wciąż zbyt niska. Pokazuje to także postęp w realizacji zadań w ramach Celu 14, których termin mija właśnie w tym roku.

Cele, których nie uda nam się w tym roku osiągnąć to:

  • Cel 14.2 “zapewnić ochronę ekosystemów morskich i przybrzeżnych oraz gospodarować nimi w sposób zrównoważony w celu uniknięcia znacznego niekorzystnego oddziaływania na ich stan (…)” – NIEZREALIZOWANY
  • Cel 14.4 “skutecznie uregulować kwestie połowów oraz wyeliminować nadmierne połowy ryb, nielegalne, niezarejestrowane i nieuregulowane rybołówstwo oraz destrukcyjne praktyki połowów (…)” – NIEZREALIZOWANY
  • Cel 14.6 “wyeliminować określone formy subwencji na rybołówstwo, które przyczyniają się do nadmiernych połowów ryb (…); nie wprowadzać nowych subwencji tego typu” – NIEZREALIZOWANE

Cel, który osiągnięto jedynie częściowo to:

  • Cel 14.5 “objąć ochroną co najmniej 10% wybrzeży i obszarów morskich (…)”[3] – CZĘŚCIOWY POSTĘP

“Musimy skończyć z pustymi hasłami o ratowaniu środowiska naturalnego przy jednoczesnym ignorowaniu dwóch trzecich naszej planety, którą stanowią morza i oceany. Unia Europejska ma niepowtarzalną okazję złagodzenia katastrofalnych skutków kryzysu klimatycznego i utraty różnorodności biologicznej jeśli uwzględni działania na rzecz ochrony oceanów jako integralną część Europejskiego Zielonego Ładu” podkreśla – Justyna Zajchowska – Specjalistka ds. Ochrony Ekosystemów Morskich w WWF Polska.

Kraje UE to największy rynek ryb i owoców morza na świecie i obszar morski o powierzchni ponad sześciu milionów kilometrów kwadratowych. Dlatego organizacja WWF wzywa Unię Europejską do wypełnienia swoich zobowiązań wobec życia na lądzie i pod wodą. Początkiem musi być wypracowanie spójnej, ambitnej strategii dla zapewnienia realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią nowego raportu organizacji WWF:

Poprawa międzynarodowego zarządzania środowiskiem morskim”

Niniejsza publikacja została przygotowana z udziałem finansowym Unii Europejskiej. Za treść tej publikacji odpowiada wyłącznie WWF i nie można jej w żaden sposób odbierać jako stanowisko Unii Europejskiej.

[1] Sustainable Development Goals, Knowledge Platform https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 (dostęp 8.05.2020)

[2] European Union: Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context. „Statistical books”, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg; Nilsson, M. et al. (2016), Policy: Map the interactions between Sustainable Development Goals. „Nature” 534, s. 320-322.10.1038/534320a; Neumann, B. et al. (2017), Strong sustainability in coastal areas: a conceptual interpretation of SDG.

[3] Treść Celów: Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r.  http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf (dostęp 8.05.2020)

 

Zdjęcie: © Shutterstock / Krzysztof Bargiel / WWF