Η δράση μας – Υπεύθυνη Αλιεία

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Υπεύθυνη Αλιεία», δουλεύουμε μαζί με τους αλιείς, την πολιτεία, τους επιστήμονες, τις επιχειρήσεις, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. Είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισής τους, προκειμένου να ανακάμψουν τα ιχθυαποθέματα και να μπορέσουμε να εγγυηθούμε υγιή οικοσυστήματα για τις μελλοντικές γενιές.