Η υπεραλίευση σε αριθμούς

Δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από την υπεραλίευση

Καθημερινά, τόνοι ψαριών ανασύρονται έξω από την θάλασσα. Δυστυχώς οι ποσότητες αυτές υπερβαίνουν κατά πολύ τις ποσότητες που μπορούν να αναπληρωθούν με φυσικό τρόπο – μια πραγματική λεηλασία των ωκεανών μας. Η υπεραλίευση είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές παγκοσμίως για την υγεία των θαλασσών και των κατοίκων της.

-Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος εισαγωγέας ψαρικών παγκοσμίως και πάνω από το 50% των εισαγωγών προέρχεται από αναπτυσσόμενες χώρες.

-Σήμερα κάθε άνθρωπος καταναλώνει κατά μέσο όρο ετησίως 20 κιλά ψαρικών – ποσότητα διπλάσια σε σχέση με πριν 50 χρόνια.

-Τα τελευταία 40 χρόνια καταγράφηκε μείωση των θαλάσσιων ειδών κατά 39%.

-Περίπου 38,5 εκατομμύρια τόνοι παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ετησίως οφείλονται στις σύγχρονες πρακτικές αλιείας.

-Η παράνομη και άναρχη αλιεία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 11 – 26 εκατομμύρια τόνους παγκοσμίως.

-Πάνω από το 60% των πληθυσμών ψαριών είναι στο όριο της υπεραλίευσης.

– Συμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 93% των αξιολογηθέντων αποθεμάτων στη Μεσόγειο απειλείται. Στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και τις γειτονικές θάλασσες τα ιχθυοαποθέματα είναι υπεραλιευμένα σε ποσοστό 39%.

ΠΗΓΕΣ

[1] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 62. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 5. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[3] DAVIES RWD, et al. Defining and estimating global marine fisheries bycatch. Marine Policy (2009), doi:10.1016/j.marpol.2009.01.003. Page 20. http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/publications/?160861/Defining-and-estimating-global-marine-fisheries-bycatch

[4] WWF Living Planet Report 2014. Page 138. http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/

[5] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 84. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[6] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 7. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[7] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 7. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[8] EU Press Release. 30.05.2013. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-487_en.htm

[9] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2014 Edition. Page 1; http://www.eumofa.eu/documents/guest/Yearly%20Highlights/The%20EU%20fish%20market_EN.pdf [10] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). www.fao.org/news/story/en/item/214442/icode

%

Το 29% των παγκόσμιων ιχθυοαποθεμάτων υπεραλιεύεται

%

Το 61% των παγκόσμιων ιχθυοαποθεμάτων είναι στο όριο της υπεραλίευσης

%

Το 10% των παγκόσμιων ιχθυοαποθεμάτων υποαλιεύεται