Βιώσιμα ψαρικά για ένα ισορροπημένο περιβάλλον

Η μη βιώσιμη αλιεία θέτει σε κίνδυνο τα είδη και τους οικοτόπους τους. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα αποτελούν το 40% των αλιευμάτων παγκοσμίως.

Για αιώνες, θεωρούσαμε τη θάλασσα μια ανεξάντλητη πηγή τροφής, ωστόσο σήμερα γνωρίζουμε ότι πάνω από τα ¾ των πληθυσμών ψαριών (ιχθυαποθέματα) βρίσκονται στο όριο της υπεραλίευσης ή υπεραλιεύονται. Το αποτέλεσμα: ολόκληρα είδη όπως ο Ερυθρός τόνος του Ειρηνικού και ο ξιφίας κινδυνεύουν σοβαρά με εξαφάνιση ενώ οι πληθυσμοί τους έχουν σημειώσει ιστορικό χαμηλό ρεκόρ. Από την υπεραλίευση απειλούνται και άλλα είδη όπως οι φάλαινες, τα δελφίνια και οι χελώνες που αλιεύονται «κατά λάθος» και πετιούνται νεκρά πίσω στη θάλασσα (παρεμπίπτοντα αλιεύματα).

Η βιώσιμη αλιεία βοηθά τους πληθυσμούς ψαριών να ανακάμψουν και προστατεύει τους οικοτόπους τους. Επιπλέον, τα επαρκή ιχθυοαποθέματα και οι υγιείς θάλασσες διασφαλίζουν την ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων. Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εξαρτώνται από την αλιεία για την εξασφάλιση τροφής και εισοδήματος. Επιλέγοντας υπεύθυνα ψαρικά βοηθάμε τους ανθρώπους που ζουν από την αλιεία και προστατεύουμε τα ψάρια και το περιβάλλον.

 

ΠΗΓΕΣ

[1] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 7; http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf [2] WWF Factsheet. 2014. Current Situation of Pacific Bluefin Tuna and Stock Management. http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/pacific_bluefin_tuna_factsheet.pdf [3] DAVIES RWD, et al. Defining and estimating global marine fisheries bycatch. Marine Policy (2009), doi:10.1016/j.marpol.2009.01.003; http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/publications/?160861/Defining-and-estimating-global-marine-fisheries-bycatch