Βιώσιμα ψαρικά και περιβαλλοντικά οφέλη

Γιατί η βιώσιμη αλιεία είναι η λύση:
•Γιατί βοηθά στην καταπολέμηση της υπεραλίευσης, της παρεμπίπτουσας και της παράνομης αλιείας, σημαντικών απειλών για την υγεία των θαλασσών μας
•Γιατί εξασφαλίζει τη φυσική ανάκαμψη των πληθυσμών των ψαριών •Γιατί συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
•Γιατί διασφαλίζει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και διατροφής για εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως για εκείνους που το εισόδημα και η τροφή τους εξαρτάται από τη θάλασσα.

Δες τι κάνει το WWF στην Ελλάδα για τη βιώσιμη αλιεία

Μπορεί η εκτροφή ψαριών (υδατοκαλλιέργεια) να λύσει τα προβλήματα; Σήμερα, κάθε δεύτερο ψάρι προς κατανάλωση προέρχεται από υδατοκαλλιέργεια. Η εκτροφή ψαρικών μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης και να συμβάλλει στη μείωση της πίεσης που υφίστανται οι πληθυσμοί ψαριών, αρκεί ωστόσο να διασφαλίσουμε ότι δεν έχει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σε ορισμένες περιοχές, τα παράκτια τροπικά δάση, που αποτελούν σημαντικούς τόπους τροφής και αναπαραγωγής για πολλά είδη, καταστρέφονται. Εκτός αυτού, η συμβατική υδατοκαλλιέργεια μπορεί να συμβάλλει στην υπεραλίευση καθώς για την εκτροφή ψαριών χρησιμοποιούνται άλλα ψάρια ως ιχθυοτροφή. Αυτή η πρακτική, αυξάνει την πίεση στα ιχθυοαποθέματα, αφού για την εκτροφή ενός είδους, απαιτείται η αλιεία ενός άλλου.

Τι προτείνει το WWF;
•Πιστοποίηση υδατοκαλλιεργειών από το Aquaculture Stewardship Council (ASC)
•Πιστοποιημένες τροφές για τα είδη που εκτρέφονται
•Πρόληψη της διαφυγής ψαριών στο θαλάσσιο περιβάλλον
•Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα
•Μείωση της χρήσης και των επιπτώσεων από χημικά και φαρμακευτικές ουσίες στην υδατοκαλλιέργεια
•Ορθή διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας
•Υδρανάπαυση Ποιος απειλεί την ισορροπία;

Στη παγκοσμιοποιημένη μας οικονομία, μοιραζόμαστε την ευθύνη της διαχείρισης των θαλασσών μας και των πόρων που μας προσφέρουν. Τα κράτη πρέπει να διασφαλίζουν την εφαρμογή των νόμων και κανονισμών για τη βιώσιμη αλιεία και να παρέχουν πλαίσιο, κίνητρα και κατευθύνσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Από την πλευρά τους οι αλιευτικοί στόλοι και οι εταιρείες, πρέπει να βελτιώσουν τις πρακτικές τους και να αυξήσουν την παραγωγή και την προσφορά βιώσιμων ψαρικών.

Πώς μπορώ να βοηθήσω; Εμείς, ως υπεύθυνοι καταναλωτές μπορούμε να επηρεάσουμε τις αποφάσεις τους με τις «έξυπνες» επιλογές μας σε ψαρικά. Έτσι, γινόμαστε όλοι συμμέτοχοι στη λύση. Δες τις ¨Ψαροσυμβουλές¨

ΠΗΓΕΣ

[1] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page III; http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf