На 24.03.2017 г. група неправителствени организации с участието на представители на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН проведе кръгла маса на тема „Глобалните цели за устойчиво развитие в България“. Участниците се обединиха около идеята, че глобалните цели за устойчиво развитие, дефинирани и приети от общото събрание на ООН през 2015 г., са цели, за които всеки от нас може да допринесе. Те са единствената възможност, с която може да се осигури оцеляването на човечеството и подобряване на условията на живот . С този призив участниците декларират готовността си да продължават да работят за утвърждаване на устойчивото развитие в България. Участниците се обръщат към българското общество и приканват гражданите, бизнеса и институциите да припознаят глобалните цели и да поемат своята роля в в този изпълнен с предизвикателства процес.

 

Към гражданите

Необходимо е всеки от нас да търси и разпространява знание и информация за устойчивото развитие за да създадем заедно по-добро бъдеще за всички. Това може да включва участие в местни инициативи, подкрепящи устойчивото развитие, информиране и образоване на децата и младежите за тези ценности, както и гражданска активност за различни местни и национални политики, свързани с устойчивото развитие.

Чрез малки действия в ежедневието си всеки гражданин може да даде добър пример за спазването на принципите на устойчиво развитие, както и да помогне на близките си хора да припознаят тези стъпки. Някои локални предизвикателства и проблеми могат да бъдат решени ако гражданите се обединят и заедно потърсят решение, следващо принципите на устойчиво развитие (например, намаляване на пластмасовите отпадъци, почистване на район, инициативи за отговорно и устойчиво потребление, инициативи за солидарна икономика, подобряване на енергийната ефективност, създаване на петиция към местната власт).

 

Към представителите на бизнеса

Бизнесът и предприемачеството са основна движеща сила в света. Ето защо те могат да се адаптират към променящите се условия като откриват иновативни решения за наболели проблеми, както и чрез създаване и въвеждане на добри бизнес практики, свързани с устойчивото развитие.

Важно е бизнесът да търси диалог с различни заинтересовани страни, като по този начин може да допринесе за позитивен социален ефект от своята дейност. Това от своя страна може да доведе до по-добър имидж, по-добри работни условия и по-висока добавена стойност на продуктите и услугите. Чрез въвеждането на принципи на устойчивост във веригата на доставките бизнесът може да намали отрицателните екологични, икономически и социални ефекти от дейността си.

 

Към институциите

Важно е институциите да насърчават инициативи, свързани с устойчивото развитие, да стимулират партньорствата и съвместните дейности в тази насока и активно да работят с гражданския сектор, който може да подпомогне тези инициативи. Принципите на устойчивост трябва да бъдат въведени като условие за доставчиците и партньорите на институциите.

Въвеждането на устойчиви практики в обществените поръчки и другите дейности на институциите не само демонстрират висок професионализъм и демократичност, но и утвърждават тези практики като норма. Въвеждането на устойчивото развитие в създаването, изпълнението и комуникирането на политики ще повиши осведомеността на обществото в тази посока и ще помогне за по-доброто разбиране на мястото на България в дневния ред на международните практики.

Адаптирането на икономическите, социалните и образователните политики спрямо принципите на устойчиво развитие може да има дългосрочен ефект върху подобряването на социалните, екологични и икономически условия в страната.

 

 

Решението на ООН се фокусира върху най-важните теми, свързани с бъдещето на планетата към 2030 г. и задава дневния ред за въвеждането на политики на локално, национално и международно ниво, целящи подобряването на света, в който живеем. Целите са: изкореняване на бедността, край на глада, добро здраве, качествено образование, равенство между половете, чиста вода и санитарно-хигиенни условия, възобновяема енергия, сигурна работа и икономически растеж, иновации и инфраструктура, намаляване на неравенствата, устойчиви градове и общности, отговорно потребление, борба с климатичните промени, живот под водата, живот на земята, мир и справедливост, партньорства за постигане на целите.

Подкрепящите Призива декларират своята готовност и желание да продължават да работят за утвърждаване на глобалните цели за устойчиво развитие в България чрез реализиране на дейности и проекти в тази насока, чрез създаване и разпространение на информация, чрез реализиране на партньорства. Участниците декларират готовността си да подпомагат всички заинтересовани страни в усилията им да припознаят и въведат в дейността си принципите на устойчиво развитие.

 

Подкрепящи призива:

WWF България

Дружество за ООН в България, проект „Заедно да посрещнем предизвикателствата пред света“ по програма „Дъга“ към Фондация Работилница за граждански инициативи.

„Зелени Балкани“

„Грийнпийс“ – България

Асоциация „Активни потребители“

Slow Food в България

AIESEC

Горичка

Български фонд за жените

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН

MOVE.BG

Национален младежки форум