Как устойчивата морска храна допринася към Целите за устойчиво развитие?

„Повече от 800 милиона души по света зависят от рибата за храната и доходите си. Домакинствата в развиващите се страни печелят от избора на Европа да купува устойчиви морски храни.“

Джоан Бинондо

програмен ръководител, WWF Филипините

Ние сме Целите за устойчиво развитие 

Световният “бизнес план за планетата” беше приет от 193 държави през 2015 г. [1] Този дневен ред за устойчиво развитие през следващите 15 години си поставя 17 цели за създаване на световен баланс между околната среда, икономическия растеж и благополучието на хората.

Целите за устойчиво развитие (https://sustainabledevelopment.un.org) призовават правителствата, бизнеса и гражданите да предприемат стъпки, с които да направят света едно по-добро място за живот до 2030 г.

Ние сме океанът 

Устойчивият икономически растеж, социалното развитие и опазването на околната среда заемат централно място в дневния ред. В същото време океаните са основен икономически, социален и природен ресурс.

Ако световният океан беше държава, нейната икономика би се наредила на седмо място сред най-големите в света. [2] Рибата осигурява храна и доходи на повече от 800 милиона души, като повечето от тях живеят в развиващите се страни. [3] Европа е най-големият вносител на риба в света и затова тя е двигател на промяната. [4]

Океанът означава живот 

Вашият избор на морска храна оказва огромно влияние върху океаните и хората, които зависят от тях. Отговорният избор на риба може да намали бедността и глада. Този избор може да допринесе за достойни условия на работа, равенство между половете и устойчив икономически растеж. Този избор в крайна сметка може да опази климата и живота във водните басейни и на сушата.

Държавите, бизнеса и гражданите трябва да изиграят своята роля в това начинание. Ние всички сме Целите за устойчиво развитие.

3 факта за морската храна и Целите за устойчиво развитие

факт #1

Рибата е най-търгуваната стока от развиващите се страни. По стойност тя надвишава с голяма разлика износа на кафе, захар и банани. [5]

факт #2

  • 98% 98%
98% от хората, заети в сектора на морските храни в световен мащаб, са от развиващите се страни. [6]

факт #3

Устойчивата морска храна допринася за 9 от 17-те Цели за устойчиво развитие: 1 (изкореняване на бедността), 2 (край на глада), 5 (равенство между половете), 8 (достоен труд и икономически растеж), 12 (устойчиво потребление и производство), 13 (борба с изменението на климата), 14 (опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и водните ресурси), 15 (опазване и устойчиво използване на сухоземните системи), 17 (глобално партньорство за целите)

Как можем да помогнем?

„Вашият избор на риба оказва значително влияние върху устойчивото развитие по света. Вашият избор помага за постигането на поне девет от Целите за устойчиво развитие“.

Джоан Бинондо

програмен ръководител, WWF Филипините

[1] UN (United Nations). 2015. Resolution adopted by the General Assembly. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
[2] Ocean Health Index. 2018. The Blue Economy and Ocean Health: Part 1 – Building a Blue Economy. http://www.oceanhealthindex.org/news/building-the-blue-economy
[3] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 32. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[4] European Commission. 2016. The EU fish market – 2016 edition. https://ec.europa.eu/fisheries/eu-fish-market-2016-edition_en
[5] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 61-64 http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[6] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 33. http://www.fao.org/fishery/sofia/en