Проследяемост

Незаконният неконтролиран риболов съставлява 30% от годишния улов на риба.[1] Това често оказва влияние върху видовете, чиито запаси вече са засегнати сериозно от свръхулова. Той застрашава и препитанието на всеки, чието съществуване зависи от здравето и доброто състояние на океаните. Насоките на ЕС за задължителното етикетиране на риба и морски дарове допринасят за подобряване на ситуацията.

Устойчивият подход към рибата е решаващ за бъдещето на океаните, за биоразнообразието, за глобалната продоволствена сигурност и за една индустрия, генерираща  2,9 трилиона долара[2], както и за хората, които се препитават от нея. Въпреки това риболовните флотилии  упражняват изключително силен натиск върху живота в моретата в световен мащаб до степен, която не трябва да бъде подценявана. Макар това да се извършва незаконно, техните продукти достигат до пазара, тъй като снабдителската верига от производител до потребител е дълга, сложна и в много случаи – непрозрачна.

Насоките на ЕС осигуряват помощ

За да можем да вземем отговорни решения за покупка, да предотвратим незаконния или неконтролирания риболов, ние се нуждаем от информация. Поради тази причина Европейският съюз подобри начина на представяне на необходимите данни върху етикетите на рибните продукти.

От края на 2014 година вече е задължително етикетите да съдържат важна за решенията ни за покупка информация. Тя включва сведения за вида на рибата, за мястото, където е уловена, за използваните производствени методи (уловена в естествената си среда или изкуствено отгледана) и за метода на улов (напр. вида на използваните мрежи).

покажи бележките към тази статия
  • незаконният неконтролиран риболов осигурява 30% от годишния улов на риба. 30% 30%