Μαθαίνοντας για τη διαδρομή του ψαριού

Παράνομα ψαρικά Το 30% των αλιευμάτων ετησίως προέρχεται από παράνομη, ανεξέλεγκτη αλιεία.

Το μέλλον της θάλασσας και της παγκόσμιας διατροφικής ασφάλειας εξαρτάται από τη βιώσιμη αλιεία και την υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών. Σήμερα οι αλιευτικοί στόλοι ασκούν πρωτοφανή πίεση στην θαλάσσια ζωή, πολλές φορές παράνομα.

Κι όμως τα παράνομα αυτά προϊόντα καταφέρνουν να φτάσουν στην αγορά, καθώς η εφοδιαστική αλυσίδα από τον παραγωγό στον καταναλωτή είναι αρκετά μεγάλη, περίπλοκη και σε πολλές περιπτώσεις αδιαφανής.   Στην αντιμετώπιση της υπεραλίευσης και της παράνομης αλιείας αναμένεται να συμβάλουν οι κατευθυντήριες γραμμές που θέσπισε η ΕΕ, οι οποίες από το 2014 καθιστούν την υποχρεωτική σήμανση των ψαρικών, δηλαδή την παροχή σημαντικών πληροφοριών στις ετικέτες των προϊόντων.

Οι πληροφορίες αυτές είναι καθοριστικές για τις καταναλωτικές μας αποφάσεις και αφορούν το είδος του ψαριού, την τοποθεσία που αλιεύτηκε, τις μεθόδους παραγωγής που χρησιμοποιήθηκαν (πχ ψάρια που αλιεύτηκαν στο πέλαγος ή ψάρια εκτροφείου) και την μέθοδο αιχμαλωσίας (π.χ. τύπος διχτυών που χρησιμοποιήθηκαν). Δες τις Ψαροσυμβουλές

  • Το 30% των αλιευμάτων ετησίως προέρχεται από παράνομη αλιεία 30% 30%